Vi har fått konsesjon!

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 02.03.12 08:00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga torsdag 1.mars 2012 Finnmark Kraft konsesjon for å bygge og drive Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord Kommune.

Finnmark Kraft har fått tillatelse til å bygge og drive Hamnefjellet vindkraftverk med installert effekt på inntil 120 MW i Båtsfjor i Finnmark. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander.

-Dette har vi sett fram til. Det er en viktig milepæl for oss, Båtsfjord kommune og våre eiere, uttaler administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik. -Finnmark Kraft vil med dette gå inn i ny fase, fra å utvikle prosjektene, til å bygge de ut, legger Masvik til.

-For Båtsfjord Kommune vil dette være det største industriprosjektet på lang tid. Vi får flere bein å stå på. Vi har vært en fiskerihovedstad, nå blir vi også en kraftkommune. Prosjektet kan gi uante ringvirkninger for næringslivet i kommunen, sier en entusiastisk ordfører Geir Knutsen.

Blir denne utbyggingen realisert, vil det bety positive verdier i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, både direkte og indirekte. Særlig i anleggsfasen er det stort behov for ulike typer arbeidskraft. Erfaringer fra andre steder viser at sysselsettingen lokalt kan forventes å gi flere titalls arbeidsplasser i anleggsfasen ved full utbygging. I driftsfasen vil det kunne gi flere faste arbeidsplasser, avhengig av kompetansen på stedet. Skatteinntektene for Båtsfjord kommune vil kunne komme opp i flere millioner kroner per år, dersom maksimal eiendomsskatt legges til grunn. 

-Båtsfjord Kommune har vært en god støttespiller og pådriver gjennom hele prosessen, sier Masvik. Vi ser fram til å kunne fortsette det gode samarbeidet. Utbyggingen vil gi muligheter for kommunens næringsliv, og næringslivet må være klar til å benytte seg av den, legger John Masvik til.

-Vi vil også framheve reinbeitedistrikt 7 ved Magne Andersen. Vi har et meget godt samarbeid og sammen finner vi konstruktive løsninger. Vi har tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik.

En del forutsetninger må løses før prosjektet kan realiseres. Framover vil finnmark Kraft jobbe fram gode nettløsninger sammen med Varanger Kraft. Utbyggingen vil koste mellom 1,5-2 milliarder NOK. Finnmark Kraft vurderer å bygge kraftverket ut trinnvis.

Vindressursene på Hamnefjellet er meget gode, og godt dokumentert gjennom mange års målinger. Ved å bygge kraftverket ut, vil det være med på å øke Norges andel av fornybar energiproduksjon.

-Prosjektet er viktig for våre ambisjoner om å bli en ledende vindkraftprodusent i Finnmark og vil bli vårt andre vindkraftverk i Finnmark, avslutter Masvik.

- Med denne konsesjonen bekrefter Finnmark Kraft sin posisjon som en seriøs kraftaktør i Finnmark. Sammen med fjorårets overtagelse av Havøygavlen vindpark og inngåtte samarbeidsavtaler med interessenter utenfor Finnmark, åpnes mulighetsrommet for fylkets egen kraftbransje. Det er derfor gledelig å se resultatene som Finnmark Kraft har oppnådd på kort tid, sier styreleder Kjell Eliassen.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS