Åpent brev fra ordførerne i Lebesby, Berlevåg og Båtsfjord

Skrevet av: Stine Akselsen Janne Andreassen og Gunn M Nilsen         Dato: 25.06.11 14:05

Finnmark Kraft, vindkraft og næringsutvikling

Finnmark Kraft begrenser, etter vår mening, mulighetene for utvikling av vindkraft i Finnmark. Hovedgrunnen til dette er at Finnmarkseiendommen (FeFo) har overdratt disposisjonsretten til all vindkraft til Finnmark Kraft AS (FK). Det er uheldig at FeFo, som forvalter allmennhetens interesser i Finnmark, på denne måten avgrenser aktørtilgangen, forhindrer konkurranse mellom aktører innen vindkraft og dermed reduserer muligheten for næringsutvikling.

Finnmark Kraft har, etter hva vi kjenner til, i samtaler med flere vindkraftaktører, blant annet krevd en del av overskuddet fra fremtidige vindkraftverk i drift. Dette innebærer i realiteten en omfordeling av offentlige støttemidler til vindkraft, slik at deler av disse tilfaller FeFo. Vi kan ikke sluttte oss til krav om overskuddsdeling ved drift av vindkraftverk eller fra annen næringsvirksomhet.

Vi stiller oss uforstående til krav som ikke er knyttet til vederlag for de rådighetsinnskrenkninger et vindkraftverk vil innebære for FeFo som grunneier. Vi kan heller ikke forstå at vederlag til FeFo skal være større enn til grunneiere i andre deler av landet. Vi mener at minnelige avtaler bør forhandles fram med grunneier. Der dette ikke er mulig bør skjønnsretten avgjøre hva vederlaget til FeFo skal være, slik som er vanlig i andre deler av landet.

FK har begrensede økonomiske ressurser, kompetanse og erfaring med vindkraft. Det er derfor vår oppfatning at når FeFo og FK formidler at de skal sikre at vindkraft i Finnmark skal komme befolkningen til gode, er det problematisk at FK, på vegne av FeFo, samtidig krever kostbare grunneieravtaler og overskuddsdeling. Etter vår mening er FK sin strategi feilslått og kan medføre at vindkraft ikke blir bygd ut, fordi det blir for kostbart eller at risikoen vurderes som for stor av vindkraftaktørene.

Vi tror at FK sin finansielle situasjon er for svak når det gjelder utbygging av vindkraft. Vi vet at investeringskostnadene for vindkraft er høye. Vi mener Finnmark trenger å bli tilført kapital fra industrielle investorer som kan utvikle vindkraft, og at FK, som et mellomledd, kan gjøre det vanskeligere å få investeringer innen vindkraft i Finnmark. Dette kan medføre at inntekter til vertskommunene og etablering av nye arbeidsplasser forhindres. Skal vi få investorer til Finnmark, må vi ikke aktivt legge til rette for at rammebetingelsene blir dårligere enn i resten av landet. Lovpålagte ytelser til kommuner reguleres av de rettslige rammer som samfunnet har fastsatt. Det er ikke av betydning for vertskommunene hvilken vindkraftaktør som bygger og driver et vindkraftverk når det gjelder lovpålagte ytelser til lokalsamfunnet.

Vi mener at om FK skal ha en rolle i utviklingen av vindkraft i Finnmark, må de utvikle en rolleforståelse og handlinger som ikke skremmer bort investorer og som dermed kan formidle tvil om behovet for sentralnettutvidelsen fra Skaidi via Adamselv til Varangerbotn. FK bør være en regional utviklingsaktør som med sin lokalkunnskap blir en brobygger mellom konsesjonssøkere, reindriften, Sametinget, og lokale/regionale myndigheter. Det vil vi kalle en aktiv tilrettelegging for utvikling av vindkraft i Finnmark. Vi ønsker etablering av vindkraft i våre kommuner med de betydelige økonomiske virkningene det kan få for oss.

FK og FeFo bør offentlig tydeliggjøre hva som er strategien, og eventuelt klargjøre for oss hva som er faktiske krav til vindkraftaktører som ønsker å utvikle vindkraft i Finnmark. Dersom våre ovenstående vurderinger ikke er i samsvar med FK og FeFo sin praksis, bør det snarest oppklares i det offentlige rom.

 

Stine Akselsen
Ordfører Lebesby kommune

Janne Andreassen
Ordfører Berlevåg kommune

Gunn Marit Nilsen
Ordfører Bårtfjord kommune

 

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS