Leserinnlegg: Svar til kommuner

Skrevet av: John Masvik og Kjell Eliassen         Dato: 15.07.11 08:36

Finnmark Kraft, vindkraft og næringsutvikling


Vi vil med dette tilkjennegi vårt syn på de problemstillinger som ble reist i det åpne brevet til Finnmark Kraft fra ordførerne i Lebesby, Båtsfjord og Berlevåg i Finnmark Dagblad 30. juni i år. Brevet fra ordførerne inneholder dessverre flere feilaktige påstander om Finnmark Kraft, samtidig som det i flere sammenhenger er vanskelig å skille mellom hva som er avsendernes betenkeligheter vedrørende Finnmarkseiendommen (FeFo), og hva som angår vind- og vannkraftselskapet Finnmark Kraft AS.

Feilaktige påstander om Finnmark Kraft

De tre ordførerne hevder i sitt innlegg at Finnmark Kraft har fått overdratt disposisjonsretten til all vindkraft i Finnmark fra FeFo. Dette medfører ikke riktighet. Finnmark Kraft har gjennom avtale med FeFo sikret seg en betinget fortrinnsrett til utvikling av vind- og småkraft på Finnmarkseiendommens grunn. Fortrinnsretten er betinget av at Finnmark Kraft kan realisere aktuelle prosjekter innenfor de til enhver tid gjeldende rammevilkår i og utenfor selskapet. Sentrale rammevilkår i denne sammenheng – noe vi kommer nærmere tilbake til – er Finnmark Krafts økonomiske styrke, industrielle kompetanse og gjennomføringsevne. Avtalen mellom Finnmark Kraft og FeFo innebærer derfor ingen overføring av grunneierrettigheter. FeFo kan fritt inngå avtaler om utleie av grunn for aktuelle prosjekter til andre aktører, hvis ikke Finnmark Kraft evner å utvikle prosjektene.

Videre påstås det, etter hva ordførerne hevder å kjenne til, at Finnmark Kraft skal ha krevd en del av overskuddet fra fremtidige vindkraftverk i drift. Påstanden er selvsagt feilaktig og illustrerer i tillegg en logisk brist i ordførernes argumentasjon. Representanter for Finnmark Kraft har aldri uttrykt krav om noen form for kompensasjon fra andre aktører som har søkt, eller planlegger å søke konsesjon for bygging og drift av vindparker i Finnmark. Ordførerne hevder videre i sitt innlegg at Finnmark Krafts rolle er til hinder for andre, fremtidige aktører. Det er selvmotsigende at selskapet både hindrer andre aktører tilgang til arealer i Finnmark og samtidig krever økonomisk kompensasjon for de samme arealene.
Ordførerne uttrykker også bekymring for at Finnmark Kraft - med bakgrunn i påstått manglende kompetanse og finansiell styrke - kan være til hinder for fremtidig utbygging av vindparker i Finnmark, noe som i så fall vil kunne svekke utviklingsmulighetene i mange Finnmarkskommuner. Vi mener dette synet er for unyansert. Finnmark Kraft har i dag reell prosjektutviklingskompetanse gjennom egne ansatte. Det kan illustreres ved at selskapet allerede 1 år etter at de ansatte var på plass, har analysert ca 50 mulige lokasjoner for småkraftutbygging i fylket. En foreløpig konklusjon er at 9 av prosjektene vil bli konsesjonssøkt allerede inneværende år. Selskapet har i tillegg fremforhandlet en samarbeidsavtale med Fred Olsen Renewables AS om utvikling av 2 store vindkraftprosjekter i Kvalsund kommune. Begge disse vil også bli konsesjonssøkt i år. Sankthansaften ble også nyheten om at Finnmark Kraft kjøper Statoils vindkraftportefølje i Finnmark offentliggjort. Kjøpet innebærer at selskapet får tilgang til viktig driftsmessig kompetanse gjennom overtagelse av vindparken på Havøygavlen, samtidig som overtagelse av Statoils konsesjonssøknader gjør Finnmark Kraft til den største enkeltaktør når det gjelder konsesjonssøkte vindkraftprosjekter i fylket. Finnmark Kraft kan også trekke på kompetansen i eierselskapene når det gjelder planlegging og bygging av elektrisk infrastruktur i fremtidige vindparker, og gjennom god dialog med reindriftsaktører er kanskje Finnmark Kraft i dag det selskapet som har best kompetanse på å utvikle gode løsninger med denne næringen. Det skal ikke stikkes under en stol at finansiering av fremtidig utbygging er en utfordring for et lite og nystartet selskap, men det er god grunn til å tro at dette også vil kunne løses gjennom kombinasjoner av egenkapitalinnskudd fra eierselskaper, lån fra banker og eiersamarbeid med industrielle og finansielle investorer.

Rolleforskjeller mellom Finnmark Kraft og FeFo

Finnmark Kraft AS ble etablert av FeFo og kraftselskapene i Finnmark og Nord-Troms i juni 2009. Aksjene i selskapet er likt fordelt mellom alle eierne, noe som innebærer at kraftselskapene i Finnmark og Nord-Troms eier 87.5 % av selskapet og FeFo 12,5 %. De regionale kraftselskapene har gjennom generasjoner vært engasjert i produksjon, salg og distribusjon av elektrisk kraft. Det er derfor naturlig at regionens etablerte kraftselskaper søker tilgang til ny produksjon når mulighetene for dette nå åpner seg i Finnmark. Det er også naturlig at nye energiressurser utvikles i fellesskap mellom de regionale selskapene, da dette gir bedre utnyttelse av ervervet bransjekompetanse og tilgjengelig menneskelig kapasitet, samtidig som det økonomiske fundamentet for fremtidige satsninger styrkes.

FeFo forvalter rundt 95 % av all landeiendom i Finnmark, noe som innebærer at organisasjonen vil være i forhandlingsposisjon om grunnleie i forhold til alle offentlige og private utbyggere i kommende utbyggingssaker.
Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skille mellom FeFos roller som dominerende grunneier i fylket og samtidig deleier i Finnmark Kraft. Det er imidlertid viktig å presisere at Finnmark Krafts rolle skal være utvikling og drift av ny fornybar energiproduksjon. Utleie av grunn med tilhørende grunnleie er helt og holdent FeFos bord.

Finnmark Krafts betydning for kommunene

Det overordnede målet for Finnmark Kraft er å utvikle, drifte og eie nye vind- og småkraftanlegg i fylket. Dersom selskapet lykkes med sine satsninger, vil dette gi økonomisk avkastning til Finnmarks kommuner som indirekte eier 75 % av selskapet gjennom fylkets kraft- og nettselskaper. I tillegg vil mange nye kompetansearbeidsplasser knyttet til utvikling, drift og vedlikehold av anleggene bli opprettet i flere av Finnmarks kommuner.


For Finnmark Kraft AS

Kjell Eliassen                          John Masvik
Styreleder                                Adm. direktør

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS