Fem søknader tatt opp til behandling

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 15.05.14 15:24

Finnmark kraft har søkt NVE om konsesjon for utbygging av 5 småkraftverk i Finnmark. Kraftverkene ligger i Kvalsund , Alta  og Loppa kommune

Hamnaelva i Kvalsund kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå tatt konsesjonssøknadene opp til behandling. NVE behandler søknad om tillatelse til bygging av 6 småkraftverk i Vest-Finnmark samtidig. Finnmark Kraft står som søker for 5 av kraftverkene.

Søknadene er sendt ut på offentlig høring og alle som er berørt av tiltakene har anledning til å komme med innspill.

Konsesjonssøknaden er tilgjengelig på rådhuset i de berørte kommunene og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker.

Det ser ut til at det vil bli gjennomført befaringer til høsten. Berørte parter vil bli varslet om befaringene.

Kort beskrivelse av kraftverkene:

  
Korselva kraftverk vil utnytte et fall på 156 m i Korselva, i Kvalsund kommune, mellom et inntak på kote 225 og en kraftstasjon på kote 69. Fra inntaket er det planlagt en kombinasjon av en nedgravd rørgate på omlag 1,6 km og en tunnel på 1,2 km. Det må bygges en 470 m lang permanent vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen. Til inntaket er det planlagt en midlertidig adkomstvei langs rørgatetraséen. Middelvannføringen er 3,15 m3/s, og det er søkt om maksimal slukeevne i kraftverket på 7,8 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 9,9 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 25 GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 640 l/s om sommeren og 160 l/s om vinteren.

  

  

Stjernevatn kraftverk i Alta kommune, vil utnytte et fall på 324 m i Stjerneelva mellom inntak på kote 328 moh og kraftstasjon på kote 4 moh (alternativ plassering på kote 40 moh). Det er planlagt å regulere Stjernevatn med 2 m mellom laveste regulerte vannstand (LRV) på kote 326 moh og høyeste regulerte vannstand (HRV) på kote 328 moh. Vannveien er planlagt utført med borehull i øvre del og nedgravd/nedsprengt rørgate i nedre del. Total lengde blir om lag 2 km. Det er planlagt anleggsvei opp til riggområdet for boring som skal omgjøres til kjerrevei etter endt anleggsarbeid. Middelvannføringen er 0,42 m3/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne i kraftverket på 1,05 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,73 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 8,3 GWh. Av dette vil reguleringen gi en produksjonsgevinst på 1,4 GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 43 l/s om sommeren og 10 l/s om vinteren.

  

 

 Indre Erdal kraftverk i Kvalsund kommune, vil utnytte et fall på 108 m i Erdalselva mellom inntak på kote 112 moh og kraftstasjon på kote 4 moh. Vannveien som er planlagt på sørsiden av elva skal være nedgravd/nedsprengt i hele sin lengde på 1,35 km. Rørgaten tenkes å krysse under Fv132. Det må etableres en permanent adkomstvei til kraftstasjonen på 30-50 m. Det planlegges en anleggsvei på 1,4 km langs rørgaten som skal gjøres om til skogsbilvei etter anleggstid. Middelvannføringen er 1,1 m3/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne i kraftverket på 2,8 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,42 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 5,9 GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 224 l/s om sommeren og 56 l/s om vinteren.

 

 

Hamnaelva kraftverk i Loppa kommune, vil utnytte et fall på 329 m i Hamnaelva mellom inntak på kote 333 moh og kraftstasjon på kote 4 moh. Det er planlagt å regulere et navnløst vann på 5 m mellom normalvannstand på kote 328 moh (LRV) og HRV på kote 333 moh. Øvre del av vannveien går gjennom et vanskelig parti og det kan være aktuelt med fundamentering i dagen. Resterende vannvei skal være nedgravd/nedsprengt og skal krysse elva og riksvei 882. Total lengde på vannvei blir 1300 m. Det planlegges en midlertidig anleggsvei opp til inntaket, og permanent vei til kraftstasjon. Middelvannføringen er 0,22 m3/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne i kraftverket på 0,55 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,47 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 4,0 GWh. Av dette vil reguleringen gi en produksjonsgevinst på 0,4 GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 32 l/s om sommeren og 4 l/s om vinteren.

 

 

 

 Tverrfjordelva kraftverk i Loppa kommune, vil utnytte et fall på 253 m i Tverrfjordelva mellom inntak på kote 279,5 moh og kraftstasjon på kote 27 moh. Det er planlagt å regulere et navnløst vann med 0,5 m mellom LRV på kote 179 moh og HRV på kote 279,5 moh. Vannveien på 1850 m skal være nedgravd/nedsprengt i hele sin lengde og vil gå på østsiden av elva. Det må bygges en 1,3 km lang permanent vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen. Det planlegges å etablere en anleggsvei langs rørgaten som skal omgjøres til kjerrevei etter anleggstiden. Middelvannføringen er 0,34 m3/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne i kraftverket på 0,86 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,74 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 5,0 GWh. Av dette vil reguleringen gi en produksjonsgevinst på 0,2 GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 30 l/s om sommeren og 8 l/s om vinteren.4 av søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i Vannressursloven og gjelder tillatelse etter Vannressursloven § 8. Søknaden for Stjernevatn kraftverk behandles etter Vassdragsreguleringsloven § 6. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer. I tillegg er det søkt om samtykke til ekspropriasjon av manglende rettigheter etter oreigningsloven § 2, nr. 51.

Høringsfristen er 20.juni 2014 for fire av kraftverkene, mens høringsfristen for Stjernevatn kraftverk er 1.august 2014. Uttalelser kan sendes på e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.

 Hvis du vil vite mer om våre planer eller har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i Finnmark Kraft.

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS