Befaring på Snefjordhalvøya

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 24.04.13 10:04

Finnmark Kraft var på befaring på Snefjordhalvøya i april i år sammen med utøvere fra reinbeitedistriktet.

Planen for Snefjord vindkraftverk i Måsøy kommune ble fremmet av Norsk Hydro i januar 2004, og konsesjonssøknaden med konsekvensutredning ble sendt NVE i september 2005. Planen er å bygge et vindkraftverk på Snefjordhalvøya på inntil 160 MW.

Finnmark Kraft AS overtok prosjektet i juni 2011, og har tatt opp igjen arbeidet. NVE har i brev til Finnmark Kraft, bedt om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Snefjord vindkraftverk, for at de skal kunne saksbehandle søknaden ferdig.

Finnmark Kraft gjør nå vurderinger av hvilke utredninger og avtaler som må på plass før en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning kan sendes inn. En viktig del av dette arbeidet er vurderinger knyttet til hvor vindkraftverket kan plasseres, herunder arealbruk og utforming. Dette arbeidet foregår i dialog med blant annet reindrifta.

I april i år ble området befart sammen med reindriftsutøvere som vil bli berørt av en eventuell utbygging. Befaringen var svært lærerik.

Gode lokalkunnskaper og lærerik informasjon om hvordan området blir brukt er viktig for arbeidet med konsesjonssøknaden, sier prosjektutvikler Edvard Einarsen i Finnmark Kraft.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS