Finnmark Kraft inngår samarbeidsavtale med Reinbeitedistrikt 7

Skrevet av: Lise Heggheim         Dato: 03.04.13 13:33

Reinbeitedistrikt 7 og Finnmark Kraft AS har inngått en samarbeidsavtale om bygging av vindkraftverk på Hamnefjell i Båtsfjord Kommune.

Partene signerte tirsdag 2.april samarbeidsavtalen. Sammen skal de jobbe for å etablere et vindkraftverk på Hamnefjell.

-Dette er en viktig milepæl for oss, uttaler administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik. -Finnmark Kraft har dermed fått på plass en av de viktigste avtalene for å kunne utvikle prosjektet videre, legger Masvik til.

-For Reinbeitedistrikt 7 vil dette være et samarbeid som skal pågå over lang tid. Det har derfor vært viktig å sikre at framtidige generasjoner ivaretas, sier distriktsleder Magne Andersen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Finnmark Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Hamnefjellet vindkraftverk med installert effekt på inntil 120 MW i Båtsfjord i Finnmark. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander. Finnmark Kraft overtok dette prosjektet fra Statoil sommeren 2011. Med overtakelsen fulgte det også med en avtale med Reinbeitedistrikt 7. Denne avtalen var utformet i 2006, og begge partene var enige om at man ønsket å revidere denne.

-For Finnmark Kraft var dette viktig, da vi ønsket en avtale som gjenspeiler selskapets policy overfor reindrifta, sier Masvik. Dersom Finnmark Kraft sine prosjekter påfører andre rettighetshavere ulemper, skal dette kompenseres for. Avtalens utforming og beløpenes størrelse gjenspeiler dette.  -Dette er et viktig prinsipp for oss, sier Masvik.  

Det ble satt i gang en prosess som har pågått i nesten ett år. Gjennom møtene har partene fått en bedre forståelse for hva som er viktig for hverandre, og dermed har man kunnet skreddersy en avtale som gjenspeiler dette. Begge partene er godt fornøyde med resultatet.

-Vi vil framheve reinbeitedistrikt 7. De er profesjonelle næringsaktører som ivaretar reindriftens interesser på en god måte. Vi har et meget godt samarbeid og sammen finner vi konstruktive løsninger. Dette har gitt oss tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik.

-Dialogen med Finnmark Krat har vært meget konstruktiv under forhandlingene. På møtene har det vært en positiv atmosfære, hvor det har vært rom for å få fram reindriftsnæringens utfordringer i forbindelse med slike store utbygginger innenfor distriktets virkeområde – noe som har ført tila t vi har fått en avtale som reinbeitedistriktet er godt fornøyd med, sier Magne Andersen.

Det er viktig for partene å forstå hverandres behov. Det vil derfor bli avholdt årlige møter som en del av avtalen, der man har fokus på konsekvensene vindkraftverket skaper for beitedistriktet. Reindriftsnæringa berøres som oftest i større eller mindre grad når man skal utvinne ressursene i Finnmark. Det er derfor viktig å ha forståelse for hverandre. Partene er enige om at dette får man best til ved å snakke sammen, og ha gode prosesser. Da kan man klare å finne løsninger som hensyntar begge parters interesser.

 -Vår erfaring er at tidlig og tett dialog gir de beste resultatene i det lange løp, sier Magne Andersen.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS